Висш съвет по фармация

Председател
 • Министър на здравеопазването
  Стойчо Тодоров Кацаров
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Димитър Владимиров Петров
 • Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова, Изпълнителна агенция по лекарствата
 • Христина Гетова, Министерство на здравеопазването
 • Маг. фарм. Венда Зидарова, Министерство на здравеопазването
 • Маг. фарм. Орлин Недев, Министерство на здравеопазването
 • Проф. Валентина Петкова - Димитрова, дфн, ФФ-Медицински университет, София
 • Проф. д-р Маргарита Касърова-Трайкова, дф, ФФ-Медицински университет, Пловдив
 • Проф. Диана Иванова, ДБН, ФФ-Медицински университет, Варна
 • Проф. Асена Стоименова, Български фармацевтичен съюз
 • Маг. фарм. Димитрия Стайкова, Български фармацевтичен съюз
 • Маг. фарм. Велина Григорова, Български фармацевтичен съюз
 • Маг. фарм. Анжела Мизова, Български фармацевтичен съюз
 • Маг. фарм. Веселин Сапунаров, Български фармацевтичен съюз
 • Маг. фарм. Милена Цонева, Национална здравноосигурителна каса
 • Маг. фарм. Александра Тошева, Национална здравноосигурителна каса
 • Маг. фарм. Таня Гергинова, секретар на Висш съвет по фармация, Министерство на здравеопазването
 • Лиляна Костова, Българска асоциация на помощник-фармацевтите
 • Доц. Христина Лебанова, дф, Факултет "Фармация" МУ-Плевен
 • Доц. д-р Емил Иванов Христов, дф, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Численост
  • Общо: 20
Функции
  • Висшият съвет по фармация обсъжда и дава становища по: 1. основните насоки и приоритети в областта на фармацията; 2. етични проблеми на фармацията; 3. проекти на нормативни актове, свързани с фармацията; 4. научни приоритети в областта на фармацията; 5. програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Лекарствена политика", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Маг. фарм. Таня Гергинова, секретар на Висш съвет по фармация
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9301131
  • Е-mail: tgerginova@mh.government.bg
  • Уеб сайт: https://www.mh.government.bg