Експертен съвет за одобряване на стратегическите карти за шум и планове за действие

Председател
 • Заместник-министър
  Тома Валериев Томов
Заместник-председател
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
Членове
 • Представител на
  Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол "
  Министерство на здравеопазването
 • Представител на
  Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
  Министерство на околната среда и водите
 • Експерт от Националния център по обществено здраве и анализи
 • Експерт от Изпълнителната агенция по околна среда
 • Представител на дирекция "Здравен контрол" на Министерство на здравеопазването
 • Представител на дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването" на Министерство на околната среда и водите
Численост
  • Общо: 8
Функции
  • Експертният съвет подпомага министъра на здравеопазването при разглеждането и одобряването на стратегическите карти за шум и плановете за действие за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по смисъла на Закона за защита от шума в околната среда.
Области на политика
  • Здраве
  • Околна среда и енергия
Секретариат
 • Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол ", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Представител на Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол ", Министерство на здравеопазването
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Св. Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9301 212
  • Е-mail: ptsenova@mh.government.bg
  • Уеб сайт: www.mh.government.bg