Междуведомствен експертен съвет за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности

Председател
 • Министър на икономиката
  Даниела Тодорова Везиева
Членове
 • Представител на
  Министерство на енергетиката
 • Представител на
  Министерство на околната среда и водите
 • Представител на
  Министерство на земеделието, храните и горите
 • Представител на
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Представител на
  Министерство на труда и социалната политика
 • Представител на
  Изпълнителна агенция по горите
 • Представител на
  Министерство на икономиката
Численост
  • Общо: 10
Функции
  • приема технико-икономически задания за изготвяне на работни проекти, както и работни проекти за техническа ликвидация или консервация, за ликвидиране на последствията от добива и преработката на руди и за изграждане на мониторингови мрежи и пречиствателни съоръжения за обектите в обсега на действие на Постановление № 140 на МС от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поекапно закриване на неефективните производствени мощности.
Области на политика
  • Икономика и финанси
  • Околна среда и енергия
  • Регионално развитие
Секретариат
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката
Секретар
 • Представител на Министерство на икономиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8
  • Пощенски код: 1052
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 7001
  • Факс: (02)987 21 90
  • Е-mail: e-docs@mi.government.bg
  • Уеб сайт: www.government.bg