Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

Председател
 • Министър на икономиката
  Даниела Тодорова Везиева
Членове
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
  Бойко Генадиев Таков
 • Национално сдружение на общините
 • Юридически лица с нестопанска цел, на сдружения, подпомагащи малките и средните предприятия, на браншови камари и съюзи
 • Българската банка за развитие
 • учени - специалисти по проблемите на икономическата политика
 • Представител на
  Министерство на икономиката
 • Представител на
  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 • Представител на
  Министерство на образованието и науката
 • Представител на
  Министерство на финансите
 • Представител на
  Министерство на труда и социалната политика
Численост
  • Общо: 20
Функции
  • 1. Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват представители на министерства, на Националното сдружение на общините в Република България, на юридически лица с нестопанска цел, на сдружения, подпомагащи малки и средни предприятия, на браншови камари и съюзи, на "Българската банка за развитие", както и учени - специалисти по проблемите на икономическата политика.
  • 2. обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година;
  • 3. обсъжда резултатите от анализа на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и отрасли и прави предложения при изготвянето на годишния доклад;
  • 4. предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия;
  • 5. осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове;
  • 6. обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на годишните програми за нейното прилагане.
Области на политика
  • Бизнес
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии
Секретариат
 • Дирекция Дирекция "Развитие на МСП", Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Секретар
 • Представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 2-4
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 7940
  • Факс: (02)940 7993
  • Е-mail: office@sme.government.bg
  • Уеб сайт: www.sme.government.bg