Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Бойко Илиев Рашков
Членове
 • Людмил Върбанов - началник на сектор „Възстановяване и подпомагане” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Виолета Антониева Лорер
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Венцислав Катинов
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Александър Методиев Петков
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Нели Стоянова Косева
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Димитър Владимиров Петров
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Весела Данаилова Кондакова
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Петър Величков Димитров
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието, храните и горите
  Атанас Чавдаров Добрев
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Нели Андреева
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
  Яна Веселинова Балникова
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Мирослав Велинов Дамянов
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Зарица Георгиева Динкова
 • Иво Димов -член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Димитровград
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
Численост
  • Общо: 18
Наблюдатели
 • заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват областни управители
Функции
  • Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване.
  • Средствата се предоставят за финансиране на: 1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници; 2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система; 3. неотложни възстановителни работи; 4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ; 5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията; 6. проверки по жалби и сигнали; 7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника; 8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Области на политика
  • Развитие и хуманитарна помощ
Секретариат
 • Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи
Секретар
 • Людмил Върбанов - началник на сектор „Възстановяване и подпомагане” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Изгрев
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Никола Габровски No 30
  • Пощенски код: 1172
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: 02 960 10 310, 02 960 10 335
  • Е-mail: nspab@mvr.bg