Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Председател
 • Министър на отбраната
  Георги Великов Панайотов
Заместник-председател
 • Петър Велчев, представител на национално представените организации на военноинвалидите и на военнопострадалите
Членове
 • Постоянен секретар на отбраната, Министерство на отбраната
  Антон Иванов Ластарджиев
 • Росица Спасова - началник на отдел в дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите
 • д-р Златка Атанасова - държавен експерт в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности” в дирекция „Медицински дейности” на Министерството на здравеопазването
 • Емил Даков - главен експерт по осигуряването в отдел „Методология по отпускане на пенсии” в дирекция „Пенсии” на Националния осигурителен институт
 • Йовка Василева - главен експерт в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни” на Националната здравноосигурителна каса
 • Нели Стайкова - старши експерт в Националното сдружение на общините в Република България
 • доц. д-р Софи Пинкас - заместник-председател на Съюза на ветераните от войните на България
 • Иван Иванов - секретар на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
 • Емил Гуджев - председател на Контролния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и председател на Дружество „Военноинвалид” - София
 • Райна Комитова - член на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
Численост
  • Общо: 14
Функции
  • 1. оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите; 2. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите и военнопострадалите; 3. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации и национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена подкрепа на дейността им; 4. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на военноинвалиди и на военнопострадали, координира действията на организациите и осъществява международни програми; 5. ежегодно изготвя доклад за работата си и отчита дейността си пред Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
  • Отбрана и сигурност
  • Транспорт и пътувания
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната
Секретар
 • Иван Иванов - секретар на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул.Дякон Игнатий 3
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция