Численост по допълнително щатно разписание на длъжностите към 31.12.2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация