Използване на уеб услуги от Административния регистър за визуализиране на информацията, която се въвежда в него, на интернет страницата на администрацията, 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация