Съставени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления през 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация