Регистри, които се поддържат на хартиен носител и подлежат на електронизация, 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация