Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по § 01-00 от Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г., в това число по подпараграфи

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация