Електронни услуги за гражданите и бизнеса, които не са административни услуги по смисъла на Закона за администрацията и не подлежат на вписване в Регистъра на услугите, 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Данните за 2023 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация