Доклад за състоянието на администрацията през 2022 г.

Дата: 04.05.2023
Докладът за състоянието на администрацията през 2022 г. е приет с Решение № 341 на Министерския съвет от 04.05.2023 г.