Численост по допълнително щатно разписание на длъжности към 31.12.2022 г. (извън утвърдената основна щатна численост)

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация