Кои са регистрите, поддържани от Вашата администрация, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, които имат обмен и интеграция на данни с други регистри?

Дата: 04.05.2023
Данните за 2022 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация