Регистри, поддържани на хартиен носител и подлежащи на електронизация, 2020 г.

Дата: 10.05.2021
Данните за 2020 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация