Доклад за състоянието на администрацията през 2020 г.

Дата: 05.05.2021
Докладът за състоянието на администрацията през 2020 г. е приет с Решение № 404 на Министерския съвет от 28.04.2021 г.