Доклад за състоянието на администрацията през 2019 г.

Дата: 14.05.2020
Докладът за състоянието на администрацията през 2019 г. е приет с Решение № 326 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.