Доклад за състоянието на администрацията през 2018 г.

Дата: 21.05.2019
Докладът за състоянието на администрацията през 2018 г. е приет с Решение № 273 на Министерския съвет от 20.05.2019 г.