Доклад за състоянието на администрацията през 2017 г.

Дата: 22.05.2018
Докладът за състоянието на администрацията през 2017 г. е приет с Решение № 337 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.