Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 875 Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология

   Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология
 • На основание на:
  • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането - чл. 43
  • Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • три работни дни от получаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерски съвет
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуален кодекс, пред Административен съд София-град.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Лекарствена политика"
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане