Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • до 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • съгласно чл. 156б, ал.6 ЗУТ (Одобрените планове губят правно действие когато разрешението за строеж е загубило правно действие.)
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Чрез Кмета на Община по местонахождение на имота до Административен съд Плевен
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът от одобряване на ПУСО и/или ПБЗ се обжалва в 14 дневен срок чрез Кмета на Община Плевен пред Административен съд Плевен, съгласно чл. 215 от ЗУТ.

  • Ограничения и условности:
   • Идентифицирането на заявителя на електронна услуга става чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Специализирана администрация"
  Адрес: обл. София, общ. Мирково, с. Мирково, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, п.к. 2086
  Код за междуселищно избиране: 07182
  Телефон за връзка: (07182)2286, 0886666898
  Факс: (07182)2550
  Адрес на електронна поща: info@mirkovo.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч. Работно време на Център за административно обслужване (ЦАО): от 08:00 до 17:00 ч. без прекъсване. Обявените телефони за връзка са безплатни.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане