Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2988 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на културата

   Министърът на културата дава писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, които са отредени за обекти на културата
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 39, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на културата
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец, съгласно чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • ВАС
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • По реда на АПК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Издадените индивидуални административни актове се оспорват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане