Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2967 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на здравеопазването

   Министърът на здравеопазването дава писмено съгласие за промяна на предназначението на сгради, които са отредени за обекти на здравеопазването
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 39, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол "
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане