Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

   Заявителят получава разрешение за продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Проекти и инвестиции и ТСУ"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, с. Венец, село Венец, ул.Кирил и Методий" №24, п.к. 9751
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: 05343 21-90
Факс: 05343 89-80
Адрес на електронна поща: obs.vn@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Обедна почивка на общинската администрация 12:00ч. до 12:30ч. Работно време на Център за административно обслужване от 08:00ч. до 16:30ч., без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане