Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2941 Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството

   В случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга на строежа подлежи на заверка и регистриране от ДНСК в 3 дневен срок.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 158, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • НАЧАЛНИК на ДНСК
  • Срок за предоставяне:
   • Тридневен от постъпването на искането
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Услугата се обжалва по административен ред

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Строителен контрол" с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9159 179, (02)9159137
  Адрес на електронна поща: dnsk@dnsk.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Приемното време на дирекцията е от 9,00 до 17,30 ч.В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане