Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2942 Издаване на лицензия за производство, преработване,съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

   Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието, храните и горите
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 35, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието и храните
  • Срок за предоставяне:
   • до три месеца от датата на подаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Лицензиите по чл.35, ал.1 от ЗКНВП се издават за срок три години, а лицензията за търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за ветеринарномедицински цели, е безсрочна.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административнопроцесуалния кодекс

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
  Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане