Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2962 Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация по регулирана професия "медицинска сестра", "магистър-фармацевт", "рехабилитатор" или "кинезитерапевт" в друга държава- членка или придобили такава професионална квалификация в случаите, когато притежателят й има три години професионален опит по съответната професия на територията на държавата-членка, признала професионалната квалификация и които желаят да упражняват професията си на територията на Република България

   Административната услуга има за цел да бъде издадена европейска професионална карта с оглед достъп и упражняване на съответната професия на територията на Република България на граждани на държава-членка, придобили професионална квалификация по регулираните професии „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в друга държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, както и на граждани на държава-членка, придобили професионална квалификация по посочените професии в трета страна, ако притежателят й има три години професионален опит по съответната професия на територията на държавата-членка, признала професионалната квалификация в съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта - чл. 4, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • безсрочно
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Лечебни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, пл. "Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301-311
Факс: (02)02
Адрес на електронна поща: akozareva@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане