Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2960 Обработка на заявления за европейска професионална карта в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации

   Административната услуга има за цел да провери автентичността и да валидира приложените в Информационната система за вътрешния пазар документи на лица, придобили в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в случаите, когато тези лица желаят да упражняват съответната професия в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария или когато желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните им квалификации
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта - чл. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • В случай на установяване - безсрочно; в случай на предоставяне на услуги временен или случаен принцип - 18 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • В случай на установяване - безсрочно; в случай на предоставяне на услуги временен или случаен принцип - 18 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Лечебни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, пл. "Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301-311
Факс: (02)02
Адрес на електронна поща: akozareva@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане