Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1101 Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)

   Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за пчеларството - чл. 19, ал. 2
   • Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър - чл. 25, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 20 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • СРОКЪТ ЗА ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА Регистрацията е валидна за срока на валидност на становището за регистрация за съответния вид дейност, издадено от развъдната организация, в която членувате.
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 7-дневен срок от получаване на становището от областната дирекция по безопасност на храните, директорът на областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице регистрира или отказва регистрацията на пчелина. Вие получавате:

    Удостоверение за регистрация или мотивиран отказ.

    АКО ПОЛУЧИТЕ ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. Д-р Пискюлиев 1, ет.4, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)621240
  Факс: (052)647351
  Адрес на електронна поща: odzg_var@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12.00 до 12.30ч
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане