Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2929 Издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия

   Лиценз за извършване на безмитна търговия се издава въз основа на писмено заявление на лице, което експлоатира обект/и по смисъла на чл. 2, т. 1 и 3 от Закона за безмитната търговия (търговски обекти, разположени на изходящи трасета в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на гражданските летища и пристанищата, както и гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс) или има договор с лицето, експлоатиращо обекта/ите като към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 от Закона за безмитната търговия.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за безмитната търговия - чл. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на финансите
  • Срок за предоставяне:
   • без срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Лицензът по чл. 4, ал. 2 е безсрочен. Лицензът по ал. 3 се издава за срока на договора с лицето, експлоатиращо обектите.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за издаване на лиценз и отнемането на лиценза могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 102, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 9859 2634, 9859 2639 - в зависимост от индивидуалния тарифен план, не се калкулира добавена стойност
  Адрес на електронна поща: feedback@minfin.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване е от 09:00 до 17:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане