Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1101 Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)

   Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за пчеларството - чл. 19, ал. 2
   • Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър - чл. 25, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1 година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. "България" №25, ет.4, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)601 191
  Факс: (062)600 850
  Адрес на електронна поща: odzgvtr@gmail.com
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в областна дирекция "Земеделие" Велико Търново е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане