Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2845 Прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания

   Всички лица, които притежават издадени удостоверения за енергийни спестявания могат да ги прехвърлят на задължени по Закона за енергийната ефективност лица за изпълнение на техните индивидуални цели
 • На основание на:
  • Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им - чл. 22, ал. 1
  • Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите - чл. 10, т. 1,2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на енергетиката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 7-дневен срок от получаване на заповед за отказ за прехвърляне, пред Административен съд-София-град

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Правно-административно, информационно обслужване и човешки ресурси
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф, № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 4022
Адрес на електронна поща: Kiryakov@SEEA.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане