Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2845 Прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания

   Всички лица, които притежават издадени удостоверения за енергийни спестявания могат да ги прехвърлят на задължени по Закона за енергийната ефективност лица за изпълнение на техните индивидуални цели
 • На основание на:
  • Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им - чл. 22, ал. 1
  • Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите - чл. 10, т. 1,2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на енергетиката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 7-дневен срок от получаване на заповед за отказ за прехвърляне, пред Административен съд-София-град

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Правно-административно, информационно обслужване и човешки ресурси
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф, № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 4022
Адрес на електронна поща: Kiryakov@SEEA.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Александровска № 7-9, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)530564
Адрес на електронна поща: Nencheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандратно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул. Полковник Свещаров № 1, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)632054
Адрес на електронна поща: Ivanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 1, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)801291
Адрес на електронна поща: Dobrev@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов, № 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)250007
Адрес на електронна поща: Nesheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандортно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл. Свобода, № 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)820423
Адрес на електронна поща: SAleksiev@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандортно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф, 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9154074
Адрес на електронна поща: Ancheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане