Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2877 Издаване на лиценз за извършване на дейност като клирингова къща

   Клиринговата къща се лицензира от Комисията
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) - чл. 26, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
  • Срок за предоставяне:
   • 7-дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Компетентният Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Компетентният Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
   • Заявление по образец, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), може да бъде подадено по електронен път на електронната поща на ДКСБТ.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02/970-60-20, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
  Адрес на електронна поща: office@dksbt.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане