Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2876 Прекратяване действието на регистрация за извършване на дейност като стоково тържище или пазар на производителите, при писмено изразено желание от организаторите на стоковото тържище или пазара на производителите

   При изразено писмено желание от организаторите на стоковото тържище или пазар на производителите, Комисията служебно вписва прекратяването на дейността и обезсилва издаденото удостоверение.
 • На основание на:
  • Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) - чл. 21а, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 • Срок за предоставяне:
  • 7-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Компетентният Административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Компетентният Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Заявление по образец, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), може да бъде подадено по електронен път на електронната поща на ДКСБТ.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/970-60-20, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Адрес на електронна поща: office@dksbt.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане