Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Издаване на дубликат на удостоверение в случай на решение за признаване на завършен период или клас за класовете от VII до XII включително, за първи етап от средната степен на образование, както и за признаване на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.
   Издаване на уверение с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • На основание на:
  • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 32; чл. 45
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по АПК

 • Ограничения и условности:
  • Представяне на оригинални документи с лични данни, апостил, консулски и др. заверки.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Цар Симеон І" № 32, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052 687 483, (052)632 298,Обаждането към обявените стационарни телефони се таксува по абонаментен план на потребителя.
Факс: (052)632 298
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-varna.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, от 9:00ч. до 17:30 ч., с осигурен непрекъснат режим на работа с потребители на административни услуги в рамките на обявеното за звеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане