Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Издаване на дубликат на удостоверение в случай на решение за признаване на завършен период или клас за класовете от VII до XII включително, за първи етап от средната степен на образование, както и за признаване на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.
   Издаване на уверение с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • На основание на:
  • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 32; чл. 45
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 10 работни дни от датата на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет.7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)80 68 53
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осигурен непрекъснат режим на работа
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет. 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806853
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Осигурен непекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане