Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Издаване на дубликат на удостоверение в случай на решение за признаване на завършен период или клас за класовете от VII до XII включително, за първи етап от средната степен на образование, както и за признаване на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.
   Издаване на уверение с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • На основание на:
  • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 32; чл. 45
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявителят има право да обжалва в 14 - дневен срок от получаване на издадения документ или отказа за издаването му.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр.Смолян, бул."България" 14
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)0301 62453
Факс: (0301)0301 62453
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-smolyan.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, от 9.00 до 17.30 часа; ЦАО е с непрекъснато работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане