Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

   Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 • На основание на:
  • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", Отдел "Стопански"
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден в случаите, когато не се изискват допълнителни справки; 5 дни - в случаите, когато се изискват допълнителсни справки
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Изменение на позволителното може да се извършва само от органа или лицето, който го е издал, когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събирането. Органът или лицето отнема позволителното за ползване, когато от дейността на титуляря на позволителното за ползване или на записаните в него лица е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно разпоредбите на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Административно - правно и информационно обслужване
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: 0558/23450
Адрес на електронна поща: obshtina@aytos.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работно време от 08.30 до 17.00 часа. обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане