Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2868 Издаване на дубликат на сертификат за професионална квалификация на инвестиционен консултант и брокер на финансови инструменти .

   Дубликат на сертификата за инвестиционен консултант и брокер на финансови инструменти се издава от Комисията за финансов надзор по молба на
   заинтересованото лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или
   унищожен.
 • На основание на:
  • Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти - чл. 18, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • След представяне на документ за платена такса за издаване на сертификат
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане