Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1101 Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)

   Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за пчеларството - чл. 19, ал. 2
   • Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър - чл. 25, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 17
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • срока на валидност на становището за регистрация за съответния вид дейност, издадено от развъдната организация
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът и заповедта за заличаване на регистрацията могат да се обжалват в четиринадесетдневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Габрово, ул. Брянска № 30, ет.3, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: 066804274
  Адрес на електронна поща: odzg_gabrovo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното за административно обслужване в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" е от 8:00 до 18:30 часа без прекъсване.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане