Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1101 Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци)

   Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за пчеларството - чл. 19, ал. 2
   • Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър - чл. 25, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срока на действие на положителното становище, издадено от развъдната организация.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Инспекторат към Министерство на земеделието, храните и горите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Мълчаливия отказ може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе, а административния акт за заличаване от регистъра се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" №2, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)882032
  Адрес на електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Областна дирекция "Земеделие". Центърът за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" работи с удължено работно време от 8.00 до 17.30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане