Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

   За целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • При заявяване през портал за електронни услуги - на момента (след одобрена еднократно заявка за регистрация на потребител); в останалите случаи на заявяване - 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • валиден към датата на издаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът и сроковете за обжалване са регламентирани в чл. 92 - чл. 97 от ДОПК.

    

 • Ограничения и условности:
  •  

   Услугата се предоставя само на:

    

   • държавни институции и общини за целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК);
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Александър Стамболийски" № 2, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)603465, (038)603477, (038)603478
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Центърът за административно обслужване работи без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане