Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

   Удостоверението за признаване на квалификационни кредити признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в страната, в друга държава членка или трета държава, проведена от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти. За учителите по чужд език или на учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език се признава обучение проведено от образователните служби към посолствата на страните-членки на Европейския съюз, на културните институти на тези страни или на трета държава.
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5
  • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • в рамките на атестационния период
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Документи, които се прилагат:

   1. Копие от документ, удостоверяващ повишаване на квалификацията, в който е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участие в квалификационни форми по чл.46, т.1, буква „д“ с доклад, съобщение, презентация или публикация и др.
   2. Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или трета държава извън определените по чл.43, в превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958г. (обн., ДВ, бр.73 от 1958г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964г., бр. 77 от 1976г., бр.98 от 1982г., бр.77 от 1983г., бр. 103 от 1990г. и бр.95 от 2017г. изм., бр.7 от 2019г.).
   3. Документи за квалификация, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл.43, по предложение на културния институт и/или на посолството на съответната страна, на културния и/или на образователния отдел към него – в превод на български език от заклет преводач, в случай че документът не е издаден и на български език.
   4. Документи за повишаване на квалификацията, проведена в рамките на междуправителствена спогодба, в която Министерството на образованието и науката е страна, се представят в превод на български език от заклет преводач, в случай че документът не е издаден на български език.

   Към заявлението се подават копия на документите по т.1,т.2, т.3 и т.4, а при подаването се представят за сверяване на личните данни от личната карта и оригиналите на документите на лицето.

 • Ограничения и условности:
  • Представяните документи трябва да бъдат на български език. В случай, че оригиналният документ е на чужд език, се представя заверен и легализиран превод от заклет преводач.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Цар Симеон І" № 32, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052 687 483, (052)632 298,Обаждането към обявените стационарни телефони се таксува по абонаментен план на потребителя.
Факс: (052)632 298
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-varna.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, от 9:00ч. до 17:30 ч., с осигурен непрекъснат режим на работа с потребители на административни услуги в рамките на обявеното за звеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане