Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

   Удостоверението за признаване на квалификационни кредити признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в страната, в друга държава членка или трета държава, проведена от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти. За учителите по чужд език или на учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език се признава обучение проведено от образователните служби към посолствата на страните-членки на Европейския съюз, на културните институти на тези страни или на трета държава.
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5
  • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • в срок до 7 дни от подаване на заявлението и приложените към него документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението на педагогическия специалист се прилагат следните документи:

   1. Копия от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация.

   2. При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична карта.

   При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на документите за сверяване от длъжностното лице, което приема документите.

    Заявленията по ал. 1 може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли. 

   Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.

   Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, се представят в превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.).

   Горепосочените документите, както и допълнително изисканите документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

   Началникът на РУО - Враца съгласно чл. 53 и чл. 54 на Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката може да да признае и да издаде удостоверение за квалификационни кредити в тримесечен срок от подаване на заявлението или да направи мотивиран отказ за признаване.

   Срокът за произнасяне може да бъде удължен в случай, че се налага да бъдат изискани допълнителни документи, свързани с признаването.

   Началникът на регионално управление на образованието отказва признаване, когато придобитата квалификация не е свързана с компетентности, ориентирани към професионалния профил на съответния педагогически специалист; организацията, провела повишаването на квалификацията, не съответства на чл. 50, ал. 2. Началникът на РУО писмено уведомява заинтересованите лица.

    

 • Ограничения и условности:
  • Признаването е приравняване на броя академични часове за допълнително придобита квалификация по компетентности от професионалния профил на педагогическия специалист към квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалнато развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Началникът на регионалното управление по образованието със заповед определя комисия, съставена от не по-малко от три лица, заемащи експертни длъжности в РУО-Враца

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. Софроний Врачански №6, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)624643
Адрес на електронна поща: rio_vraca@mon.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осигурен непрекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане