Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 6 месеца
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • ДНСК
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията и контрол на строителството"
  Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, п.к. 2100
  Код за междуселищно избиране: 0725
  Телефон за връзка: (0725)68611 - Гл. архитект, (0725)68617 - Архитекти, (0725)68615 - Гл. инженер, (0725)68634 - Кадастър и регулация, (0725)68612 - Контрол по строителството, (0725)68646 - ст. специалисти техници
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Изпълнява функции и задачи по УТ и КС, регламентирани в ЗУТ
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Екология"
  Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, етаж 3, п.к. 2100
  Код за междуселищно избиране: 0725
  Телефон за връзка: (0725)68648
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Синхронизира местната, националната и европейската политика в областта на околната среда. Осъществява контрол по изпълнението на общинските програми по опазване на околната среда, управлението на отпадъците, управлението на качеството на въздуха и водата, на шума. Разработва стратегията на Общината в частта за околната среда. Поддържа функционирането ва системите в съответствие с международен стандарт ISO 14001
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане