Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

   Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 92
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма
 • Ограничения и условности:
  • Необходими документи:

   1.Декларация за семейно и материално положение;

   2.Разпореждане от ТП на НОИ, с което се отказва отпускане на наследствена пенсия.

   3.Акт за смърт на родителя;

   4.Служебни бележки  за 12 месечните доходи на работещите членове на семейството;

   5.Удостоверение за семейно положение на родителя на детето;

   6.Служебни бележки  от д"БТ" за безработните членове на семейството

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване на Общински съвет"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс"10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2 93 48
Факс: (0554)2 93 40
Адрес на електронна поща: osnesebar@nesebar.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, работното време е стандартно за администрацията
Дирекция "Здравеопазване, образование и социални дейности"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2 93 65
Адрес на електронна поща: k_todorova@nesebar.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане