Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

   Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Култура
  • На основание на:
   • Закон за вероизповеданията - чл. 19
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    Устно в Центъра за административно обслужване.
    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
    Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/civil-rights-authentication/be740290-42bf-4b0b-90cf-087f64ca4a05 
     На e-mail: ob_antonovo@abv.bg
    По факс: 06071/ 24 28.

     
    ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА Е-УСЛУГИ:

    ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРАН Е-ПОДПИС
    ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМАТА “ ЕАВТЕНТИКАЦИЯ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ ДАЕУ

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
  Код за междуселищно избиране: +359
  Телефон за връзка: 06071 2222
  Факс: 06071 2428
  Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане