Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

   Легализация на документи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средства, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602307 - стационарен, безплатен
Адрес на електронна поща: rio_dobrich@mon.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на центъра за административно обслужване
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602307 - стационарен, безплатен
Адрес на електронна поща: rio_dobrich@mon.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на центъра за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане