Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция Местни данъци и такси
  Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски 3, п.к. 2260
  Код за междуселищно избиране: 0726
  Телефон за връзка: (0726)22290
  Адрес на електронна поща: dmdt@svoge.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Дирекцията работи без прекъсване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане